عنوان
نيازسنجي آموزشي زنان روستايي شهرستان نجف آباد (کاربرد مدل بوريچ و تحليل کوادرانت)
نویسنده (گان)
شريفي,زينب;ايرواني,هوشنگ;دانشورعامري,ژيلا;گلابي,سوده
چکیده مقاله
با توجه به اهميت نقش زنان به عنوان نيمي از جامعه و مشارکت به عنوان يکي از مولفه‌هاي مهم توسعه پايدار، در اين مطالعه پيمايشي، به بررسي تعيين نيازهاي آموزشي زنان روستايي شهرستان نجف آباد با استفاده از مدل بوريچ و مقايسه آن با ديدگاه کارشناسان پرداخته شده است. جامعه آماري تحقيق دو گروه زنان روستايي و كارشناسان بودند. از کارشناسان سرشماري صورت گرفت و با استفاده از نمونه¬گيري تصادفي 180 نفر از زنان روستايي به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اين تحقيق از نوع كاربردي و توصيفي – پيمايشي محسوب مي شود. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه شامل: بخش هاي ويژگي هاي فردي و سنجش ميزان مهارت و اهميت مولفه هاي آموزشي بود. اعتبار پرسشنامه توسط نظر متخصصين و اساتيد مورد تأييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ تأييد شد. يافته هاي حاصل از مدل بوريچ نشان داد که از ديدگاه زنان روستايي دو زمينه نياز آموزشي کامپيوتر و آرايشگري و بر اساس نظر کارشناسان آموزش کامپيوتر، پرورش قارچ، شيريني پزي، آرايشگري و پرورش زنبور عسل از رتبه‏هاي آموزشي بالاتري برخوردار مي باشند. نتايج تحليل کوادرانت نشان داد تعدادي از نيازهاي آموزشي از ديدگاه زنان روستايي وکارشناسان با يکديگر تطابق داشتند. بنابراين در نظر گرفتن يافته‏هاي اين تحقيق قبل از تدوين برنامه‏هاي آموزشي براي زنان پيشنهاد مي گردد.

متن کامل مقاله