عنوان
بررسي اثر شرکت هاي تعاوني زنان در توانمند سازي اعضا
نویسنده (گان)
شجاعي مقدم,الهام
چکیده مقاله
ات صابح نظران اجتماعي نشان داده است که دستيابي به توسعه ي پايدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامي عرهص ها اعم از خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي امکان پذير نيست. در بسياري از کشورهاي جهان سوم، راهبردهايي براي مشارکت عملي زنان رد توسعه و بر طرف ش،دن موانع اتخاذ شد. يکي از اين راهبرداه « توانمندسازي » زنان است بدين منظور تاسيس شرتک هاي تعاوين روستايي يم تواند زمينۀ مشارکت فعال زنان را در عرهص هاي مختلف اقتصادي اجتماعي فراهم ساخته وباعث توانمند سايز .آنان شود د،ر اين راستا هدف مطالعه حارض سنجش اثر رش کت هاي تعاوني روستايي زنان در توانمند سازي اعضا رد شهرستان مشهد مي با

متن کامل مقاله