عنوان
بازخواني هويت گمشده زنان روستايي در روند توسعه
نویسنده (گان)
مهرزادنيا,پروانه;داداي قندي,شايسته
چکیده مقاله
اثبات حضور زن در کنار مرد در تکوين تمدن بشري، نه به صورت يک «تقابل» بلکه در هيأتي هم سو، واقعيت و حقيقتي است که مي توان روزنه اي به کشف آن حقيقت ديگر يعني اهميت و نقش زن و توانايي و آگاهيش براي رويارويي با جهان امروز باشد. زن ايراني نيز همچون ديگر همجنسانش در سراسر جهان (هر چند با شدت و ضعف) چهارچوب هاي کهن را شکسته و از محدوده آشناي ديرپاي خود گام به جهاني گذارده است که ارزش هاي نويني را طلب مي کند. ديگر نمي توان با حقوق محدود هزاره پيش، قرن پيش و يا حتي دهه پيش جامعه را پيش برد. امروزه بحث توسعه و روند حرکت به سمت ارتقاي کمي و کيفي شاخصه هاي پيشرفت و توسعه، از جمله عوامل بسيار مهمي هستند که تمام تلاش تصميم گيران و سردامداران کشورها به خصوص جهان سوم را به خود مشغول داشته است. کشور ما نيز از اين مقوله جدا نيست و بحث ها و تلاشهايي که به نوعي چه در قوه مقننه و چه در قوه مجريه صورت مي گيرد گواه اين مطلب است. در برنامه ريزيهاي توسعه تاکنون نقش زنان در مراحل مختلف توسعه به صورت کامل و يا سيستماتيک مورد توجه قرار نگرفته است و يا اثر اين فرآيند را بر وضع زنان مشخص ننموده که مسلماً همين مساله، ناتواني برنامه هاي توسعه را در تاثيرگذاري و دست آخر نتيجه کار به خوبي نمايان نموده است. پروژه¬هاي توسعه عامل ايجاد تغييرات هستند بنابراين طراحي پروژه ها نياز به داده هاي پايه¬اي کافي و مناسب دارد. يکي از اهدافي که دولتهاي خواهان پيشرفت بدان نظر دارند توسعه پايدار است که مستلزم تحقق توسعه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است. اما توسعه تنها برداشت کلامي از يک حرکت نيست بلکه خود گرايشها و مقدمات خاصي را مي طلبد که راه را جهت حرکت جامعه به سوي آينده توام با رفاه اقتصادي و آرامش خيال هموار مي کند. اين نظريه با طرح سؤال «اشتباه در کجا رخ داده است؟» نارسايي اساسي پروژه هاي توسعه روستايي رايج را در عدم مشارکت زنان روستايي در برنامه ريزي توسعه اي مي داند و تأکيد دارد اکثريت وسيعي از زنان روستايي فاقد تشکيلات و سازماني براي بيان خواسته هايشان بوده و در نهايت نتيجه گيري مي نمايد تنها از طريق مشارکت کامل و فعال زنان روستايي، توسعه روستايي مفهوم واقعي خود را مي يابد. اين جستار، نقطه شروع را به شمار آوردن زنان در پروژه هاي توسعه پايدار در نظر گرفته و اين تحقيق با اشاره به انواع فعاليتهاي زنان روستايي در چند روستاي نمونه در نواحي مختلف ميهن عزيزمان صورت گرفته است. در نهايت سعي شده با سازماندهي اين اطلاعات، راهکارهايي جهت تسهيل در اجراي پروژه ها در راستاي دستيابي به توسعه پايدار ارايه گردد.

متن کامل مقاله