عنوان
زنان روستايي و توسعه اقتصادي
نویسنده (گان)
سيدي ,سيد حسن ;فريدي,حسن;خسروي قره چه,مهرانگيز ;خدمتگذار,فريدون
چکیده مقاله
براي دست يابي به توسعه پايدار و درونزا در هر جامعه اي نياز به مشارکت زنان احساس مي شود. هيچ جامعه اي نمي تواند تنها با نيروي کار نيمي از جمعيت خود، با توسعه جهاني رقابت کند. با توجه به موقعيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي موجود در جوامع مختلف زمينه هاي متفاوتي براي مشارکت زنان در توسعه به وجود آمده است. دامنه ي اين تفاوت ها بسيار گسترده است، به طوري که براي هر کشور خاص زمينه ي خاصي از مشارکت زنان نيز وجود دارد . حتي نمي توان تمام کشورهاي در حال توسعه را که شباهت زيادي به يکديگر دارند، کاملا مشابه در نظر گرفت. اينکه زنان به طور کلي چه سهمي از توسعه بويژه در مناطق روستايي را بر عهده دارند، آيا اين سهم به طور کلي وجود داشته، يا اصلا وجود نداشته و ندارد، و يا اينکه اگر بوجود آمده از چه زماني و معلول چه عواملي بوده است تمامي سؤالاتي است که در اين تحقيق قصد بررسي آن را داريم.

متن کامل مقاله