عنوان
بررسي نقش دانش و آگاهي محلي زنان در توسعه روستائي
نویسنده (گان)
عباسي,اكرم
چکیده مقاله
خلق، گسترش و کاربرد دانش را مي توان از مهمترين عوامل براي افزايش ميزان کنترل انسان بر محيط قلمداد کرد..زنان روستائي دانش و اطلاعاتي دارند كه ناشي از تجربيات آن ها است. زنان روستايي در برخورد با پديده ها و رويدادهاي روزانه و امور مختلف، راه حل ها و روش هاي گوناگوني را اعمال مي کنند. بخش عظيمي از پاسخ هاي آنان به طبيعت و محيط اطراف، برگرفته از دانش بومي منطقه است. مطالعات و مشاهدات نشان مي دهد که زنان روستائي نقش مهمي در توليد محصولات معيشتي جهان ايفا مي كنند. علارغم سهم عمده اي که زنان روستائي در توسعه روستائي، دارند، ازديدگاه برنامه ريزان توسعه مغفول مانده اند..از اين رو در اين مطالعه سعي شده است ضمن شرح اجمالي از دانش زنان روستائي، لزوم توجه و حمايت از اين نيروي انساني بالقوه براي سياست گذاران بيان گردد.. تحقيق حاضر بر اساس رويکرد کيفي انجام شده است و از روش تحقيق، توصيفي – تحليلي، استفاده شده است. نتايج بررسي تحقيقات پژوهشگران حاکي از آن است که زنان روستائي در مراحل مختلف کشاورزي، توليد محصولات کشاورزي، دامداري، فرآوري محصولات دامي، مديريت مزرعه، توليد و تکثير گياهان بومي منطقه، آشنائي با ارزش هاي غذائي و دارويي گونه هاي گياهي، نوع و انتخاب بذر، اطلاع از بيماري هاي دام، مبارزه با آفات و دفع بيماري هاي گياهي و دامي، جمع آوري محصولات، انتخاب نوع کشت، حاصلخيزي خاک، ...آگاهي دارند. اجراي حمايت هاي مالي، آموزش زنان جهت به روز درآمدن اطلاعات و همراهي با دانش نوين، طراحي بانک اطلاعات دانش محلي زنان در کشور به منظور جمع آوري و جلوگيري از اضمحلال دانش بومي و انتقال آن به نسل هاي بعدي، کاربردي نمودن دانش بومي از جمله راهکارهاي پيشنهادي اين مطالعه مي باشد.

متن کامل مقاله