عنوان
نقش دانش بومي زنان درمانگر روستايي در درمان بيماريهاي پوستي
نویسنده (گان)
قرباني,علي;غلامي,*
چکیده مقاله
نقش و اهميت گياهان دارويي و دانش بومي گياهان دارويي بر کسي پوشيده نيست. تقاضاي رو به رشد و کاربرد وسيع 80 درصدي آن در سطح دنيا از يک سوي و فشار بي حدو حصر بر جمعيت گونه هاي گياهي توام با پس رفت زيست بوم هاي طبيعي و انقراض گونه هاي گياهي زمينه براي فرسايش دانش بومي گياهان دارويي فراهم آورده است. هدف اين تحقيق آزمون کارايي و اثربخشي دو روش استفاده از گياهان دارويي و داروهاي شيميايي در درمان يک بيماري خاص (سوختگي پوستي) از نگاه بيماران بهبود يافته است. تاکيد مطالعه يافتن راهکاري مناسب جهت تمرکز بر نيروي زنان بويژه زنان درمانگر روستايي و مشارکت فعال آنان در توسعه پايدار گياهان دارويي، ايجاد مشاغل محلي و رونق اقتصادي در سطح کلان مي باشد. روش تحقيق پيمايشي-تجربي و بررسي اسناد و مدارک علمي مي باشد. در همين راستا نتايج مطالعه حاصل از آزمون 4 فرضيه تحقيق نيز حاکي از اثربخشي و کارآمدي معنادار روش استفاده از دانش بومي گياهان دارويي نسبت به روش طب نوين در سطح کمتر از p≤%1 است، و نشان از وجود يک منبع مهم و قابل دسترس در درمان و توسعه پايدار گياهان دارويي در مناطق روستايي مي باشد.

متن کامل مقاله