عنوان
امکان سنجي استقرار صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي و نقش آن در توسعه نواحي روستايي با استفاده از مدل SWOT(مطالعه موردي: شهرستان بندرگز)
نویسنده (گان)
نجفي کاني,علي اکبر;مسگري,آمنه
چکیده مقاله
واقعيت هاي موجود در کشور ما حاکي از محدود بودن عوامل کشاورزي از جمله آب و خاک، بالا بودن نرخ رشد جمعيت، بيکاري فصلي و دائمي در روستاها مي¬باشد که مجموعه اين عوامل منجر به مهاجرت بي رويه روستائيان به شهرها گرديده است. استقرار صنايع روستايي به عنوان يک بخش مولد اقتصادي يکي از موضوعات مهم و گامي اساسي در تعديل اختلاف درآمد بين مناطق شهري و روستايي است. لذا در اين مقاله سعي نموديم ابتدا قابليت هاي صنايع تبديلي و تکميلي را ذکر کرده و محدوديت ها و مشکلات اين صنايع در منطقه را شناخته و بر اساس راهبردها در صدد رفع آن برآييم.

متن کامل مقاله