عنوان
سنجش سرمايه اجتماعي زنان روستايي شهرستان ايذه و عوامل مؤثر بر آن
نویسنده (گان)
نوروزي,راضيه
چکیده مقاله
چكيده پژوهش حاضر با هدف سنجش سرمايه اجتماعي زنان روستايي و عوامل مؤثر بر آن در دهستان حومه غربيِ شهرستان ايذه صورت پذيرفت. روش تحقيق، پيمايش بوده که از پرسش¬نامه محقق¬ساخته بهره گرفته شد. براي اين منظور، 153 زن روستايي بر اساس جدول کرجسي مورگان برآورد و انتخاب شدند. روش نمونه¬گيري به شيوه طبقه¬اي با انتساب متناسب بود. روايي پرسش¬نامه¬ تحقيق توسط پانل متخصصان تأييد شد و سنجش پايايي آن نيز با انجام آلفاي کرونباخ بيش از 73/0 براي متغيرهاي گوناگون تعيين گرديد. ننايج همبستگي نشان داد بين نگرش همسر، خودکارآمدي، اعتماد به نفس و سن زنان روستايي با سرمايه اجتماعي آنان رابطه مثبت و معني¬داري وجود دارد. نتايج بدست آمده از رگرسيون نشان داد از بين چهار عامل (نگرش همسر، خودکار‌آمدي، اعتماد به نفس و سن) سن زنان روستايي(4X) و نگرش مردان نسبت به فعاليت و مشارکت آنان در اجتماع (1X) بر روي سرمايه اجتماعي تأثير داشته است. مقدار ضريب تعيين (R2) 49/0 بدست آمده است. يافته¬ها نشان داد متغير نگرش همسر و سن زنان روستايي 49% از تغييرات سرمايه اجتماعي را تبيين مي‌کند.

متن کامل مقاله