عنوان
زن و توسعه اجتماعي در روستا
نویسنده (گان)
رضانسب,بهاره;عابدي گناباد,رضا
چکیده مقاله
چکيده يکي از مهمترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه ‌يافتگي يک کشور، ميزان اهميت و اعتباري است که زنان در آن کشور دارا هستند. اکنون که نگاه جهان بيشتر به سوي زنان معطوف شده است براي تحقق توسعه‌اجتماعي، قطعاً تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش کمّي و کيفي نيروي انساني آن جامعه خواهند داشت. با اين حال توجه بيش از حد محافل دانشگاهي و حتي دولتمردان ما به محيط هاي شهري مانع از توجه به مقوله توسعه اجتماعي در روستا در ميان زنان شده است. علاوه بر اين فقيرپنداري، ناتواني، ضعيف پنداشتن، عدم وجود پيگيري جدي امور زنان روستايي در رسانه¬هاي ملي و در نهايت نگاه درجه دومي به روستا و زنان روستايي از عوامل ديگر عدم توجه به موضوع توسعه و زنان در روستاها است. اين مهم با عنايت به آنکه در اجتماعات روستايي قسمت اعظم ترتيبات اقتصادي و اجتماعي به دست زنان اتفاق مي¬افتد داراي اهميت است. نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي‌گردد. اين مهم با عنايت به نقش بالاي زنان روستايي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. زنان روستايي نقش انكارناپذيري در فرايند توسعه بر عهده دارند و بدون محاسبه نيمي از نيروي انساني جامعه در روستا، دستيابي به توسعه پايدار امري غيرممكن است. استفاده از توان بالقوه زنان در جهت تحقق توسعه، ضرورت توانمندسازي آنها را مطرح مي¬سازد. اين مفهوم به تدارك و تسلط بيشتر بر منابع و كسب منافع زنان اطلاق مي¬شود و به مفهوم غلبه بر نابرابري هاي بنيادي است. رفاه مادي، دسترسي، آگاهي، مشاركت و كنترل از جمله اصول توانمندسازي است كه با اجراي آن، زنان به نيروي انساني مؤثر در فرايند توسعه تبديل مي¬شوند. هدف نگارندگان در اين مقاله برآن است تا به نقش زنان البته با تاکيد بر نقش زنان روستايي در امر توسعه اجتماعي بپردازد و آن را از جوانب مختلف مورد بررسي و پژوهش قرار بدهد.

متن کامل مقاله