عنوان
نقش دانش بومي زنان روستايي در دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي و امنيت غذايي
نویسنده (گان)
محمدزاده لاريجاني,فاطمه
چکیده مقاله
از آنجا که بيشترين منابع پايه توليد (آب و خاک) در حيطه فعاليت روستاييان مورد استفاده قرار مي گيرد به همين دليل امنيت غذايي و در نهايت امنيت ملي کشور از اين محل در گرو بهره برداري اصولي و احياي منابع پايه توليد است. زنان روستايي نقش مهمي در توسعه کشاورزي و روستايي در بيشتر کشورهاي در حال توسعه ايفا مي کنند. مردان و زنان روستايي داراي دانش و مهارت متفاوتي در کشاورزي هستند که ناشي از نقش و وظايف مختلف آنهاست. آگاهي از اين دانش، فعاليت هاي توسعه را مؤثر ساخته و راه مناسبي براي تعديل نابرابري هاي اجتماعي- اقتصادي نهفته در برنامه، سياست گذاري ها و طرح هاي توسعه خواهد بود. در اين مقاله ضمن بررسي ضرورت توجه به دانش بومي جنسيتي در پژوهش ها و مستندسازي اين دانش، نقش زنان روستايي و دانش بومي کشاورزي آنان در دستيابي به کشاورزي پايدار و امنيت غذايي مورد مطالعه قرار مي گيرد. مطالعات نشان مي دهد در صورتي که روش هاي برنامه ريزي مشارکتي، به همراه عوامل تحقيقاتي منسجم و کارآمد درباره زنان روستايي اعمال گردد، حس خودباوري و اعتماد به نفس در زنان روستايي تقويت مي شود. همچنين تواناسازي زنان روستايي با آموزش هاي مناسب و با ايجاد تنوع و تعدد در مشاغل، موجب افزايش کيفيت بهروري فعاليت زنان در محيط هاي روستايي شده و زمينه هاي حضور آنان در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي فراهم مي شود و از اين طريق آنان مي توانند در حفظ و انتقال دانش بومي محيط اطراف خود و در دستيابي به کشاورزي پايدار و امنيت غذايي پايدار نقش فعالانه اي را ايفا نمايند.

متن کامل مقاله