عنوان
نگاهي به توسعه فرهنگي و سياستگذاري فرهنگي در ميان زنان روستايي
نویسنده (گان)
رضانسب,بهاره;عابدي گناباد,رضا
چکیده مقاله
چکيده نقش زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال جهان در فرايند توسعه فرهنگي آنگونه که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است و از اين رو تلاش هايي در سراسر دنيا آغاز شده است تا اين غفلت را جبران کند. توسعه واقعي بدون استفاده از ذخيره عظيم نيمي از پيكره جامعه، يعني زنان امري غير ممكن خواهد بود در حوزه توسعه روستايي نيز زنان از قابليت بالايي جهت پيشبرد اهداف برخوردار هستند. توسعه فرهنگي روستا راهبردي براي بهبود روستاييان است و زنان روستايي به دليل وظايف و نقش هاي متعددي كه در روستا بر عهده دارند، نيروي عمده اي براي ايجاد تحول و منبعي بالقوه براي پيشبرد اين امر ي باشند. از اين رو در استراتژي هاي توسعه روستايي به حضور فعال زنان در روند توسعه توجه خاصي شده است. ابزارهاي توسعه فرهنگي متعدد هستند. از جمله از مهم¬ترين آنها مي¬توان به سياستگذاري فرهنگي، به معناي بيان بايدها و نبايدها براي هدايت و نظارت جامعه اشاره کرد. مقاله حاضر با هدف شناخت دقيق تر توسعه روستايي و نقش زنان در آن، به بررسي وضعيت زنان روستايي ايران و نقش آنها درسياستگذاري فرهنگي و توسعه فرهنگي روستايي پرداخته است.

متن کامل مقاله