عنوان
توانمندسازي زنان روستاي محمدآباد پسکوه تجربه اي از طرح توسعه پايدار روستاي محمدآباد پسکوه (قاين) با تاکيد بر کارآفريني و اشتغال
نویسنده (گان)
شريعتي,محمد تقي;نوربخش,سيد ناصر
چکیده مقاله
برخورداري فقرا و افراد فرودست بويژه زنان از مواهب توسعه همراه بوده است. در مدل هاي جديد توسعه، توانمندسازي يک فرآيند اجتناب ناپذير است. در واقع توانمندسازي به انسان هاي کمتر ديده شده و کساني که در حاشيه بوده اند کمک مي کند تا در فرآيند کنش و واکنش هاي اجتماعي خود را بيشتر نشان دهند و منتفع شوند. ساکنان مناطق روستايي و بشتر از همه زنان به حاشيه رانده شدگاني هستند که در طرح توسعه پايدار محمد آباد پسکوه، در فرآيند توانمندسازي قرار گرفته اند. خشکسالي هاي پي در پي و افزايش قيمت ها، معيشت و اقتصاد خانواده ها را تحت فشار قرار داده و حدود 25 درصد از مردان شاغل روستا براي تامين معاش در شهرهاي بزرگ کار مي کنند. در غياب مردان زنان بار مضاعفي را بدوش مي کشند و نقش فعالتري در تامين معيشت بعهده گرفته اند. اغلب دختران از سنين پايين و گاهي با ترک تحصيل کار ميکنند حتي کارگري کشاورزي. طرح با حمايت جامعه نيکوکاري ابرار و با محوريت و مشارکت مردم، پروژه هايي را تعريف، اجرا و ارزشيابي نموده است. حداقل 25 پروژه اقتصادي- اجتماعي از مسير توانمندسازي براي زنان و دختران و توسط خودشان اجرا شده است. در کارگاه قاليبافي مرکز آموزشي توليدي محمدآباد 27 دختر تمام وقت براي خودشان کار مي کنند. صندوق اعتبارات خرد زنان محمدآباد پسکوه (امام رضا ع) با 55 عضو در دو سال 47 وام يک ميليون توماني به اعضا اعطا نموده است. 145 تنور گازي نه تنها زحمت و آسيب هاي جسمي زنان را کم کرده بلکه به کاهش تخريب مراتع هم کمک کرده است. ارزيابي ها نشان مي دهد که از تيرماه 91 تا کنون اثرات مثبت اين طرح بويژه در زمينه توانمندسازي زنان نمايان شده است.

متن کامل مقاله