عنوان
واکاوي نقش توليدي زنان روستايي با تاکيد بر صنايع دستي (مطالعه موردي: بخش زبرخان شهرستان نيشابور)
نویسنده (گان)
اکبراقلي,فرحناز;الياسي مقدم,محمد
چکیده مقاله
زنان نقش انکارناپذير در فعاليت هاي مختلف جوامع روستايي دارند. يکي از مهم ترين فعاليت هاي زنان روستايي اشتغال در زمينه صنايع دستي يا صنايع سبز مي باشد و اين صنايع اهميت بالايي در خود اشتغالي زنان روستايي دارند. در عين حال برخي از مناطق روستايي ايران از جمله جامعه آماري اين پژوهش يعني روستاهاي بخش زبرخان شهرستان نيشابور با کاهش نقش صنايع دستي و فعاليت هاي توليدي زنان مواجه شده است. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا رابطه نقش و کارکرد صنايع دستي روستايي با متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي، اشتغال زايي، افزايش درآمد و سطح فعاليت و مشارکت زنان را واکاوي نمايد. بر اين اساس 111 نمونه از زنان شاغل به صنايع دستي در جامعه مورد مطالعه انتخاب و با آمار توصيفي و استنباطي مورد آزمون قرار گرفتند. در سطح استنباطي براي آزمون فرض ها از کلموگروف اسميرنوف و T-Test تک نمونه اي و به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. آزمون پارامتري T تک نمونه اي نشان داد که صنايع دستي روستايي در متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي و سطح فعاليت توليدي و مشارکت زنان نقش دارد و کاهش نقش اين صنايع در منطقه مورد مطالعه سبب کاهش درآمد خانوارهاي روستايي و در نتيحه مهاجرت آنان شده است. براي مقابله با کاهش نقش صنايع دستي در منطقه پيشنهاد مي گردد با آشنايي زنان روستايي با شيوه هاي نوين توليد، کاربردي کردن دانش زنان هنرمند روستايي و بالا بردن اعتبارات مربوط به آموزش و بيمه کردن صنعتگران زن روستايي نه نتها سبب توسعه صنايع روستايي بلکه موجب تقويت و مشارکت بيشتر زنان روستايي در توليد گرديد.

متن کامل مقاله