عنوان
اعتبارات خرد راهکاري عملي جهت توانمند سازي زنان روستايي
نویسنده (گان)
رضايي گيوشاد,طوبي
چکیده مقاله
توانمندسازي فرآيند چند بعدي دسترسي و كنترل افراد به منابع قدرت براي افزايش سرمايه ها و ظرفيت هاي فردي و گروهي به سمت انتخابهاي هدفمند است در اين ميان اعتبارات خرد ميتواند دسترسي به اهداف توانمندسازي را تسهيل نمايد. توانمندسازي زنان روستايي به معني قدرت بخشيدن به اين قشر از جامعه براي ايفاي نقش برجسته در توسعه و مشاركت فعال آنها در تصميم گيريهاست كه يكي از ضرورت هاي دستيابي به توسعه پايدار ميباشد. توانمندسازي يكي از اهداف مهم توسعه اي برنامه هاي « اعتبارات خرد» ميباشد و اين شاخص معيار مهمي در سنجش فعاليت آنها به حساب ميآيد. طرحترسيب کربن يكي از طرحهايي است به منظور افزايش زمينه فعاليت اقتصادي و ارتقاي سطح رفاه زنان محروم حسين آباد غيناب اجرا شده است. انتخاب زنان به عنوان مشتريان، هدف اين طرح و از روشهاي مؤثر براي فقرزدايي ميباشد زيرا منافع حاصل از افزايش درآمد آنها، باعث بالارفتن سطح رفاه خانواده گرديده است. اين مقاله با روش کيفي انجام شده است نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه شركت درصندوق هاي اعتباري خرد نتايجي مانند تحرک زنان، افزايش مشارکت در تصميم گيري در اجتماع و افزايش اعتماد نفس آنان و تنوع منابع درامدي خانوار را در پي داشته است.

متن کامل مقاله