عنوان
بررسي نقش و جايگاه زنان روستايي در توليد و توسعه کشاورزي
نویسنده (گان)
جاهدي پور,سعيد;ميربلوک,آتنا ;شاهسوني,وجيهه;طرهاني,عباس
چکیده مقاله
چكيده امروزه اهميت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه و پيشبرد كشور بر هيچ كس پوشيده نيست و به باور كارشناسان و دست اندركاران امر، تحقق اين امر، در گرو توسعه منابع انساني است، توسعه منابع انساني پيش شرط دستيابي به توسعه پايدار روستايي است. نقش زنان روستايي در محيط مزرعه و منزل موثر و مشهود است. عدم حضور زنان روستايي در سازمانها و نهادهاي رسمي، واقعيتي است که ريشه در کمبودها، نارساييها، بي توجهي ها وامکاناتي دارد که زماني که با عناصر فرهنگي و اصول حاکم بر تفکر و تلقي برنامه ريزان و مديران و عامه مردم همراه مي شود، موانع متعددي همچون عوامل فردي، عوامل خانوادگي، عوامل اجتماعي، در مسير مشاركت زنان وجود دارد. به مرور زمان زن روستايي را به بي قابليتي و بي منزلتي مي کشاند. از آنجايي که زنان روستايي در جامعه ما و بسياري از کشورهاي در حال توسعه گرفتار معضلات و کاستيهاي فراوان هستند، پرداختن به نقش و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي آنان در فرآيند توسعه روستايي از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظورتوانمندسازي و آموزشهاي متناسب با فعاليت و پيشه زنان در ابعاد و عرصه هاي مختلف زندگي جهت ارتقاء بينش، دانش و نگرش آنان اهتمامي خاص داشت. در مقاله حاضر سعي شده است به نقش و جايگاه زنان روستايي در توليد و توسعه کشاورزي پرداخته شود.

متن کامل مقاله