عنوان
بررسي عوامل موثر بر سطح توانمندي اقتصادي زنان روستايي سرپرست خانوار کارآفرين در استان خراسان شمالي، استفاده از اقتصادسنجي فضايي
نویسنده (گان)
کهنسال,محمدرضا;محسني,ابوالفضل;محمدزاده,سيد حسين
چکیده مقاله
هدف مطالعه حاضر بررسي عوامل موثر بر سطح توانمندي اقتصادي زنان روستايي سرپرست خانوار کارآفرين استان خراسان شمالي بود. بدين منظور 90 پرسشنامه از زنان سرپرست خانوار کارآفرين روستايي اين استان جمع‌آوري گرديد. با توجه به امکان تاثير مجاورت بر توانمندي اين کارآفرينان همبستگي فضايي آنها مورد بررسي قرار گرفت که بيانگر وجود همبستگي فضايي بود و بنابراين از اقتصادسنجي فضايي استفاده شد. نتايج نشان داد که تحصيلات، مقدار دارايي اوليه، تجربه قبلي در کسب و کار، گواهي مهارت فني و حرفه‌اي، تعداد افراد شاغل در خانواده، فاصله روستا از شهر و تردد در شهر تاثير معني‌داري بر سطح توانمندي زنان سرپرست خانوار کارآفرين روستايي دارند. بعلاوه نتايج تخمين رگرسيون فضايي نشان داد که مجاورت با زنان توانمند تاثير مثبتي بر سطح توانمندي اين زنان دارد. به عبارت ديگر زناني که در مجاورت زناني با سطح توانمندي بالا قرار دارند، با تأثير پذيري از آنها به سطح بالاتري ار توانمندي مي‌رسند.

متن کامل مقاله