عنوان
تحليلي بر سبک زندگي و چگونگي گذران اوقات فراغت دختران روستايي (تابستان 1392)، مطالعه موردي: بخش جزينک شهرستان زهک.
نویسنده (گان)
فاضل نيا,غريب;کمان باز,معصومه
چکیده مقاله
چکيده يکي از عرصه¬هاي مهمي که در مطالعات اجتماعي اهميت روزافزون يافته مطالعات مربوط به کم و کيف گذران اوقات فراغت در بين اقشار مختلف جامعه مي¬باشد. اوقات فراغت معمولاً برشي از سبک زندگي همه اقشار را شامل مي¬شود. بر اين اساس آگاهي از گذران اوقات فراغت اقشار مختلف به عنوان برشي از سبک زندگي آنها اهميت و ضرورت مي¬يابد. پژوهش حاضر در صدد بررسي و تحليل چگونگي اوقات فراغت روزانه، هفتگي و ماهانه دختران روستايي در فصل تابستان در روستاهاي بخش جزينک شهرستان زهک است. جامعه نمونه پژوهش در چهار رده سني 15 تا 25 سال بوده است، که 25 نفر به صورت نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردي و ماهيت، توصيفي- تحليلي بوده که با روش ميداني و با کمک ابزار پرسشنامه و نرم افزار spss، مورد نهايت تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان¬دهنده اين است که از بين مؤلفه¬هاي گذران اوقات فراغت در بين دختران روستايي به ترتيب، کار در خانه، تماشاي تلويزيون، خوابيدن، بيشترين و کار با کامپيوتر و ورزش کردن کمترين ميانگين را دارا مي‌باشند.

متن کامل مقاله