عنوان
بررسي تطبيقي ميزان مشارکت زنان در فعاليت هاي اقتصادي وسهم آنان در مالکيت (مطالعه موردي دهستان بالا بند شهرستان فريمان )
نویسنده (گان)
جعفري,حميد
چکیده مقاله
چکيده در فرآيند برنامه ريزي توسعه روستايي کشور توجه به گروه هاي مختلف اجتماعي از جمله زنان که حدود نيمي از جمعيت روستايي را تشکيل مي دهند اهميت و ضرورت اساسي دارد .توجه به اين که نيمي از کل جمعيت را کل زنان تشکيل مي دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان ،صورت مي پذيرد ،تنها يک دهم درآمد جهان و فقط يک صدم مالکيت اموال و دارايي هاي جهان به زنان اختصاص يافته است . بنابراين وجود نابرابري براي زنان در تمامي جوامع کم وبيش وجود دارد که در برخي از سازمان هاي جهاني در چند سال اخير به اين مسئله بيشتر توجه شده ودر برنامه ريزي هاي خرد وکلان اقتصادي و اجتماعي سازمان هاي مختلف جهاني قرار گرفته است. نظر به اهميت نقش زنان در فعاليت هاي اقتصادي مقاله حاضر با عنوان بررسي ميزان مشارکت زنان روستايي در فعاليت هاي اقتصادي وسهم آنان در مالکيت(مطالعه موردي دهستان بالا بند شهرستان فريمان)با هدف بررسي فعاليت هاي اقتصادي وسهم مالکيت زنان در روستاهاي نمونه وارائه راهکارهايي به منظور بهبود و تقويت بنيه اقتصادي و مالکيت آنان تهيه شده است.تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي واز حيث روش ،توصيفي-تحليلي است .در مقاله حاضرباتوجه به جامعه آمار 20درصد روستاهاي بخش بالابند شهرستان فريمان براساس طبقه بندي جمعيتي توزيع فضايي به عنوان نمونه انتخاب و در مرحله بعد 20 درصد زنان خانوار اقدام به تکميل پرشسنامه نمودند.با توجه به نتايج حاصل از تحقيق مجموع کل مالکيت زنان در اراضي کشاورزي ،زمين مسکوني ،آب کشاورزي و ميزان دام در دهستان بالابند 6/17درصد مي باشد که بيشتر مالکيت زنان به صورت مهريه و ارث بوده است .

متن کامل مقاله