عنوان
بررسي عوامل موثر بر موفقيت زنان تسهيلگر روستايي در خراسان شمالي، استفاده از توبيت دوحدي
نویسنده (گان)
محسني,ابوالفضل;محمدزاده,سيد حسين;کهنسال,محمدرضا
چکیده مقاله
هدف مطالعه حاضر بررسي عوامل موثر بر موفقيت زنان تسهيلگر روستايي در خراسان شمالي بود. بدين منظور 30 پرسشنامه از تسهيلگران اين استان جمع‌آوري گرديد. به منظور محاسبه مقدار موفقيت تسهيلگران، از متغيرهاي تعداد جلسات برگزار شده، ميانگين حضور زنان در هر جلسه، تعداد فعاليت‌هاي مشارکتي و ميزان آگاهي روستاييان از وظايف تسهيلگر استفاده گرديد و بدين ترتيب نمره‌اي بين 5 تا 25 به هر تسهيلگر اختصاص يافت. به علت محدود بودن متغير وابسته بين دو حد پايين (5) و بالا (25)، از توبيت دوحدي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که از بين متغيرهاي مربوط به ويژگي‌هاي شخصي تسهيلگر متغيرهاي ميزان تحصيلات، آشنايي تسهيلگر با زنان، ميزان استفاده تسهيلگر از نشريات، مبادله نشريات بين زنان و تسهيلگر، تماس با کارشناسان و تعداد دوره آموزشي که تسهيلگر گذرانده تاثير مثبت و معني‌داري بر موفقيت تسهيلگر دارند. اما متغيرهاي سن، تاهل تعداد اعضاي خانوار، داشتن منبع درآمدي ديگر، سکونت در روستا و آشنايي با سازمان‌هاي غير دولتي داراي تاثيري معني‌دار نمي‌باشند. از بين متغيرهاي مربوط به ويژگي‌هاي منطقه نيز دو متغير فاصله روستا از مرکز بخش يا دهستان و جمعيت روستا داراي تاثيري معني‌دار و منفي مي‌باشند. اما وجود کتابخانه در روستا تاثيري معني‌دار نداشت.

متن کامل مقاله