عنوان
مديريت كاهش خطرپذيري بلايا در بازسازي بافتهاي فرسوده شهري: مطالعه موردي منطقه مجد شهر مشهد
نویسنده (گان)
سيف,نازنين;هاشم نيا,شهرام;بينا,كيوان
چکیده مقاله
بافت هاي فرسوده بخشي از پيكره و بدنه شهرها هستند كه داراي ارزش هاي كالبدي، تاريخي، اقتصادي و فرهنگي بوده و با توان و قابليت هاي بالقوه¬ي خود، به عنوان سرمايه هاي ملي به شمار مي آيند اما عدم نوسازي و بهسازي اين بافت ها كه عمدتا با مصالح نامرغوب و قديمي و بدون رعايت اصول فني ساخت و ساز به ويژه در زمينه مقابله با سوانح و بلاياي طبيعي ساخته شده اند، آسيب پذيري اين بافت ها را در مقابله با سوانح طبيعي در شرايط نامطلوب قرار داده است. تحقيق حاظر با هدف بررسي ميزان تحقق اصول و معيارهاي بين المللي کاهش خطرپذيري بلاياي طبيعي در اجراي يکي از مهمترين پروژه هاي نوسازي بافت فرسوده در منطقه مجد شهر مشهد انجام گرفت. اين تحقيق از نوع كاربردي بوده كه با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و بهره گيري از ابزار پرسشنامه به بررسي ارتباط بين فعاليتهاي انجام شده با اصول کاهش خطرپذيري پرداخته و جهت تجزيه و تحليل داده ها و بررسي فرضيات تحقيق، از تحليل همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. در مجموع، نتايج تحقيق تقويت كنندة اين گزاره است كه تاب آور سازي و بکارگيري اصول کاهش خطرپذيري با تمايل شهروندان به مشارکت در بازسازي بافت فرسوده رابطه مستقيم دارد. همچنين بر مبناي ابزار خودسنجي دولتهاي محلي براي تاب آور سازي که يک ابزار استاندارد بين المللي براي سنجش ميزان تامين معيارهاي کاهش خطر پذيري بلاياي طبيعي مي باشد، شرح سطح پيشرفت متناسب، به پروژه مورد مطالعه در تحقيق حاضر نسبت داده شد.

متن کامل مقاله