عنوان
آناليز داده¬هاي مکاني و ارتفاعي به¬منظور انتظام¬بخشي بصري شهر (مورد مطالعه: منظر گسترده¬ي شهر بجنورد)
نویسنده (گان)
يدالهي,سعيد;دانشوري,علي;يادگاري,محمد
چکیده مقاله
مورفولوژي شهرها دائم در حال تغيير و تحول مي¬باشند. از اين رو حفظ حوزه¬هاي با ارزش بصري که بسترساز اشاعه¬ي هويت سيماي شهري مي¬باشند، و يا مقابله با حوزه¬هاي قابل بازيافت بصري؛ وابسته به انتظام¬بخشي بصري در سطح شهر مي¬باشند. شهر بجنورد نيز از اين قاعده مستثني نيست و به تبع قرارگيري در مرحله¬ي گذار توسعه¬ي شهري و گسترش شتابزده¬ي افقي و عمودي شهر لزوم توجه به مقوله¬ي سازمان بصري شهر و از آن طريق ايجاد انتظام، هم¬پيوندي و انسجام در ارتباط بصري بين عناصر و اندام شهري و افزايش وضوح و حضور کيفيت¬هاي بصري سازنده¬ي هويت در سيما و منظر شهري، بيش از پيش احساس مي¬گردد. از طرفي يکي از بهترين امکاناتي که سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در اختيار کاربر مي¬گذارد توان بالاي تحليلي و جستجوي مکاني و توصيفي با کمک پايگاه داده متصل به سيستم است. بدين منظور پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره¬گيري از مدل¬سازي فضاي انعطاف¬پذير محيط رستر، بردار و توابع مربوطه در انتظام¬بخشي بصري به منظر گسترده¬ي شهر بجنورد، ارائه دهنده¬ي رويکرد نويني در کاربرد نرم افزار GIS باشد. در اين پژوهش داده¬هاي مورد نياز از طريق روش¬ پيمايش ميداني و تکنيک ثبت ارزش¬ها و هويت¬هاي بصري (برداشت بصري) گردآوري و با استفاده از روش توصيفي-تحليلي، فرآيند پژوهش در شهر بجنورد به عنوان شهري متوسط در نظام شهري پيگيري شده است. در اين راستا ضمن تعيين تجمع ارتفاعي مرکز شهري به عنوان پهنه¬ي موجد حس اين هماني متإثر از مطابقت طرحواره¬ي ذهني کاربران با عينيت آن-ها؛ نقاط استراتژيک پهنه¬ي منظر در محيط GIS استخراج شد. در نهايت نقاط مذکور به لحاظ مکاني و ارتفاعي موقعيت¬يابي شده و بر اساس آن¬ها ضوابط تعداد طبقات در پهنه¬ي منظر شهر بجنورد ارائه شدند.

متن کامل مقاله