عنوان
تحليل اجتماعي ـ فضايي بافت فرسوده شهر پيرانشهر (مورد: حوزه زرگتن)
نویسنده (گان)
رحمتي,خسرو;شيخي,عبداله;حاتمي نژاد,حسين;باقرعطاران,مرضيه
چکیده مقاله
بافت¬هاي قديمي در زمان شکل¬گيري، فضايي پاسخگو به سلسله مراتب نيازهاي ساکنان خود بوده¬اند اما در پي تحولات فن-شناختي و تغيير در نيازهاي زيستي، اجتماعي و اقتصادي اکنون فاقد عملکرد قوي¬اند و از حيث برخورداري از زيرساخت¬ها و خدمات شهري ضعيف و از حيث کالبدي نابسامان و دچار فرسودگي¬ شده¬اند. با اين¬ وجود، برخورد غيرمسؤولانه، غير متخصصانه و بي¬توجهي چندين ساله مديريت شهري به اين بافت¬ها جهت نوسازي و رونق آنها با عنايت به امکان¬هاي بالقوه بسيار وسيع آنها تضاد شديدي بين اين محلات و محلات ديگر شهر بوجود آورده و عدم اميدواري به زندگي در اين بافت¬ها را سبب شده است. در همين راستا پژوهش حاضر به بررسي اجتماعي-اقتصادي و کالبدي-فضايي حوزه زرگتن پرداخته است تا مهمترين عوامل مؤثر بر زوال و فرسودگي بافت حوزه شناسايي شده و عملکرد مديريت شهري نيز در قبال حوزه مذکور مورد ارزيابي قرار گيرد. روش پژوهش حاضر، توصيفي-تحليلي بوده و با رويکرد اثبات¬گرايي دنبال شده است. روش جمع¬آوري داده¬ها نيز متکي بر اسناد کتابخانه¬اي و برداشت¬هاي ميداني و با استفاده از پرسشنامه بوده است که جهت تحليل پرسشنامه¬ها از نرم¬افزار Spss بهره گرفته شده است. نتايج تحقيق نشانگر آنست که شرايط نامطلوب اقتصادي ساکنان حوزه زرگتن، ميزان آگاهي پايين آنان از تسهيلات بانکي، عدم بهره¬برداري مديريت شهري از ميزان بالاي پايداري اجتماعي و پتانسيل¬هاي بالقوه حوزه زرگتن و عملکرد نابرابر آن در تخصيص کارکردهاي شهري لازم به اين حوزه از مهم¬ترين عوامل تأثيرگذار بر زوال و فرسودگي بيشتر اين بافت بوده است.

متن کامل مقاله