عنوان
ارزيابي پتانسيل¬ها و محدوديت¬هاي کاربري¬هاي شهري پيرانشهر بر پايه تکنيک SWOT و ارائه راهبردهاي ساماندهي آن
نویسنده (گان)
شيخي,عبداله;حاتمي نژاد,حسين;رحمتي,خسرو
چکیده مقاله
امروزه دسترسي عادلانه به زمين و استفاده بهينه از آن يکي از مؤلفه¬هاي اساسي توسعه پايدار محسوب مي¬شود؛ چنانکه بدون ساماندهي زمين و تدوين برنامه¬ريزي اصولي براي آن نمي¬توان به الگوي بهينه ¬زيست در شهرها دست يافت. با توجه به اين مهم، پژوهش حاضر در پي تعيين کمبود سرانه¬هاي شهري در شهر پيرانشهر و شناسايي توان¬هاي کاربري زمين شهري و تدوين راهبردهاي ساماندهي آن با استفاده از مجموعه عوامل دروني(قوت و ضعف) و بيروني(فرصت¬ها و تهديدها) مي¬باشد. روش تحقيق پژوهش، توصيفي-تحليلي و از لحاظ ماهيت، کاربردي است. با استفاده از پيمايش داده¬هاي حاصل از پرسشنامه و مطالعات ميداني و با نظرخواهي از جامعه آماري پژوهش(محققان، متخصصان شهري و کارشناسان اداره¬هاي شهرداري و مسکن و شهرسازي) به تعيين ابعاد چهارگانه تکنيکSWOT پرداخته شده است که بر اساس اولويت¬بندي عوامل آن، S1، W3 و W4،O1 و T2 داراي بيشترين امتياز مي¬باشند و راهبردهاي WO(43/3) و WT(81/2) در اولويت¬هاي اول و دوم براي ساماندهي کاربري زمين شهري قرار گرفته¬اند. ارزيابي صورت گرفته در اين پژوهش به تدوين راهبردهاي ساماندهي کاربري زمين شهري پيرانشهر انجاميده است.

متن کامل مقاله