عنوان
بررسي وضعيت گردشگري مذهبي دراستان گلستان (مطالعه موردي:امامزاده شيخان شهرستان علي آبادکتول)
نویسنده (گان)
مزيدي,هاجر;ميرديلمي,سيده سميرا
چکیده مقاله
گردشگري ازديربازيكي ازشاخصهاي پيشرفت اقتصادي، اجتماعي ،فرهنگي وسياسي يك جامعه به حساب مي آيد و تداوم حيات جوامع انساني بدان وابسته است. اين مسئله درجامعه امروزي ازاهميت بسياري برخوردار است. گردشگري مذهبي ازميان انواع گوناگون گردشگري جزء پرسابقه ترين آن است. درتمامي تمدنهاي بشري، شوق افراد براي بازديد از مكانهاي مذهبي مشاهده شده است.گسترش گردشگري مذهبي وسفرهاي زيارتي درجهان واديان مختلف،جايگاه مقاصداينگونه ازگردشگري راافزايش داده است، واين درحالي است که امروزه به دليل اثرات چشمگيري که فعاليت هاي گردشگري دراقتصادمنطقه پذيرنده گردشگران برجاي مي گذارد،توجه فراواني به اين زمينه ازفعاليت معطوف مي گردد. ازاين رودراين مقاله سعي بر اين است به بررسي وضعيت گردشگري مذهبي استان گلستان با هدف مطالعه موردي(امامزاده شيخان شهرستان علي آبادکتول)پرداخته شود. به طوريکه دراين تحقيق براي تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق از نرم افزارspss استفاده شده است وداده ها را به وسيله تکنيک هاي کاي اسکواروآزمون کندال موردسنجش قرارداده ايم.

متن کامل مقاله