عنوان
تبيين الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري
نویسنده (گان)
پيري,عيسي;روشنايي,حامد
چکیده مقاله
اين مقاله به دنبال طرح الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري با توجه به مفاهيم بنيادين برنامه ريزي از جمله فضا و زمان است. اين الگو مترتب بر نوع متفاوتي از مفهوم فضا است بنابراين ابتدا تحول هستي شناختي مفهوم فضا را بازنمايي کرده و ويژگيهاي الگوي نااقليدسي برنامه ريزي شهري را بر شمرده ايم. هندسه اقليدسي به بحث درباره سازمان يابي اشيا در فضاي فيزيکي مي پردازد در حاليکه الگوي نا اقليدسي در برنامه ريزي بر فروپاشي نظم جهان اقليدسي،‌ هستي هاي پايدار و فروض متعارف اشاره مي کند که بر درک ما از جهان طي دو سده گذشته سلطه داشته اند. الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري به شدت هنجاري و مبتني بر ارزشهاست.

متن کامل مقاله