عنوان
بررسي علل و عوامل ونداليسم در فضاهاي عمومي شهري: نمونه موردي منطقه ده شهر تبريز
نویسنده (گان)
شيري پور,مهدي;موسوي,سيديعقوب;رفيع,ابوالفضل;موسوي,سيد رفيع
چکیده مقاله
ونداليسم شهري مجموعه رفتار و اعمالي است که نه در فضاي مجازي يا جنگلها و روستاها و يا آثار باستاني واقع در نواحي دوردست(مثلا بيابانها) بلکه در شهرها اتفاق مي افتد. مطالعات انجام شده نيز نشاندهنده ي اهميت يافتن اين مسأله در جامعه شهري ايران مي باشد که با وجود خسارات و زيانهاي ناشي از ونداليسم در فضاهاي عمومي شهري کشور، آمار و اطلاعات کافي در اين زمينه در دسترس نيست، براساس بررسي¬هاي انجام گرفته فضاهاي عمومي منطقه ده شهر تبريز نيز با چنين مسائل و مشکلاتي روبرو هستند که ضرورت توجه به اين موضوع و بررسي آن را حائز اهميت ساخته است؛ بنابراين هدف اين پژوهش بررسي علل و عوامل ونداليسم در فضاهاي عمومي شهري و تطبيق آن با منطقه ده شهر تبريز و ارائه¬ي راهبردهاي در جهت کاهش اين معضل و ايجاد تعادل در فضاهاي عمومي شهر منطقه مورد مطالعه مي¬باشد. تحقيق از نوع کاربردي و روش تحليل دادها، توصيفي¬وتحليلي مي¬باشد و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه مي باشد و در ضمن براي تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ و براي روايي پرسشنامه از روايي محتوايي استفاده شد ، در اين تحقيق آلفاي محاسبه شده0.721 بدست آمده که عددي مطلوب و نشانگر دقت لازم پايايي سازه¬ها در پرسشنامه است. نتايج آزمون فرضيات تحقيق را تاييد کرده است. در اين راستا مي توان گفت عدم کنترل و نظارت اجتماعي، ناهماهنگي بصري واحساس ناکامي و اجحاف از علل گرايش به ونداليسم در فضاهاي عمومي شهري بوده و بنابراين تغيير و دستکاري مداوم محيط و ارزيابي آثار آن، از اهميت قابل توجهي برخوردار است؛ و در انتها راهبردهاي جهت کاهش وانداليسم شهري در منطقه مورد مطالعه ارايه شده است.

متن کامل مقاله