عنوان
تحليل لايه‌هاي ادراکي معماري شهري ايراني اسلامي در پايتخت معنوي ايران
نویسنده (گان)
پورعماد,مژگان;خاکپور,براتعلي;مسگراني ,نونا
چکیده مقاله
چکيده : معماري و شهرسازي در هر کشور بيانگر و تبلور کالبدي فرهنگ مردم آن است و هويت و شخصيت شهرها وابسته به مباحث کيفي و ادراکي در عرصه معماري و شهرسازي مي باشد که از مشاهده و ادراک بخشهايي از فضاهاي شهري، بدنه‌ها و ساختمان‌هاي شهر است؛ در اين راستا همواره موضوع معماري ايراني اسلامي همچون عامل هويت بخش مطرح بوده است ؛در اين رابطه شهر مقدس مشهد بواسطه مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع ) در کانون توجه قرار داشته و حساسيت‌هاي زيادي را در مقياس ملي دربر دارد چراکه در مرکز شهر زيارتي، پهنه اي از فضاي قدسي زيارت، پيرامون و کل شهر را تحت تاثير قرار داده است هدف از اين پژوهش بر رسي لايه هاي ادراکي معماري و شهرسازي در فضاي شهري معنوي مطرح است که لايه اول ادراک و لايه دوم و سوم بر مبناي فرايند شناختي و داده هاي ذهني است و به ارضاي محيطي کمک مي کند ؛اين بررسي به صورت موردي در شهر مشهد در محدوده بالا خيابان و پايين خيابان صورت گرفته و مي تواند به ارائه تصويري کلي از کيفيات فضايي و ادراکي محدوده مورد نظر بيانجامد و به بخشي از انتظارات از فضاي شهري ايراني اسلامي پاسخ دهد روش اين پژوهش مبتني بر مطالعات كتابخانه اي است و رويكردي توصيفي دارد ؛ نتايج به دست آمده از اين پژوهش به درك اهميت نقش لايه هاي ادراکي معماري بومي در ايجاد رويكرد پايداري درفضاهاي شهري معنوي منجر ميشود؛که نشان دهنده گونه بندي و تر کيب بندي عناصر معماري در بدنه سازي بالا خيابان و پايين خيابان که عناصر معماري پنجره ، ستون، جان پناه (کتيبه بالايي)، رخبام (کتبيه مياني)، سايه بان ، تزئينات و مصالح اصلي نما وعوامل موثر در ترکيب بندي آن قاب بندي و صفحه بندي پنجره ؛تراز بودن پنجره ها ؛تراز سايه بان و محل آنها ؛ضرباهنگ عمودي و افقي ؛مقياس ورودي و رابطه آن با ضرباهنگ ؛خط آسمان ؛تناسبات نما و ارتفاع ها مي باشدو حضور اين عناصر در طراحي معماري و طراحي شهري باعث مي گردد که با طراحي شهري اسلامي انديشه اسلامي را در ذهن تقويت نمايم اصول فکري معنوي مي شود ودر آن زمان است که شهر و معماري الهي و اسلامي با تمام مو لفه هايش شکل مي گيرد .

متن کامل مقاله