عنوان
تحليل و ارزيابي وضعيت كاربري اراضي شهري در محله 50 شهر زاهدان
نویسنده (گان)
حاتمي,داود;عربي,زهرا;رحماني,اسماعيل
چکیده مقاله
ارزيابي کاربري اراضي شهري به عنوان هسته اصلي برنامه‌ريزي شهري، نقشي مهم در ساماندهي فضايي- مکاني شهرها ايفا مي‌کند. امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراكنش كاربري ها، ساماندهي كاربري اراضي شهري از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. كاربري اراضي شهري و چگونگي توزيع فضايي - مكاني آنها، يكي از مهمترين كاركردها به منظور استفادة بهينه از فضاي شهري است. در اين تحقيق ، ضمن بررسي اجمالي كاربري اراضي شهري در شهر زاهدان ، مشخصاً به تحليل و بررسي وضعيت كاربري ها در محله 50 ، شهر زاهدان پرداخته شده است. و محققين در پي آن هستند که با مطالعه وضع موجود كاربري زمين در محدوده مورد مطالعه (محله 50 ، از ناحيه 14 ، منطقه يک شهري زاهدان ) و شناخت كاربري هاي مختلف شهري، اعم از مسكوني، تجاري، درماني، مذهبي و مانند آنها و مقايسه اين كاربري ها با سرانه استاندارد، ميزان كمبود هر يك از كاربري ها مشخص شود. محله 50 ، در شمال منطقه يک شهر زاهدان قرار دارد و داراي جمعيتي معادل‌ 6228 نفر، مي باشد . گسترش كالبدي شهر در دهه هاي اخير و افزايش جمعيت آن، باعث عدم تعادل در پراكنش كابري ها گرديده است و سرانة بسياري از كاربري هاي موجود با ضوابط علمي و استانداردهاي شهرسازي مطابقت ندارد. که محله مورد مطالعه هم از اين امر مستثني نيست . نتايج بررسي‌هاي کمي سطوح و سرانه‌هاي شهري ، در محله 50 ، نشان مي دهد که در وضع موجود 184336، متر مربع کمبود فضا داريم . و براي افق آتي طرح (سال1395) ، نشان مي‌دهد که حدود 440021 ، متر مربع کمبود فضا دارد . شايد بتوان دلايل اين امر را در عدم شناخت همه جانبه مهندسن مشاور تهيه کننده طرح از محدوده مورد مطالعه، ضعف مديريت و عدم اجرا يا اجراي ناقص قوانين و مقررات شهرسازي جستجو کرد.

متن کامل مقاله