عنوان
بررسي راهکارهاي ايجاد رونق اقتصادي در سطح منطقه 12 شهرداري مشهد با محوريت جذب سرمايه
نویسنده (گان)
ايرواني,سمانه;شاهنوشي فروشاني,ناصر;حميده پور,حميده
چکیده مقاله
هدف اصلي اين پژوهش بررسي راهکارهاي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي جهت ايجاد رونق اقتصادي در منطقه 12 شهرداري مشهد است. براي اين منظور ابتدا علل و عوامل مشارکت و عدم مشارکت سرمايه گذاران در پروژه هاي شهري اين منطقه با استفاده از تجزيه و تحليل SWOT مورد بررسي قرار گرفت سپس اولويت حوزه هاي سرمايه گذاري از ديدگاه سرمايه گذاران و تعيين پروژه هاي مرتبط با هر حوزه با توجه به طرح تفصيلي منطقه و تمايل سرمايه گذاران با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي FAHP تعيين شد. نتايج حاصل از پژوهش حاکي از آن است که منطقه 12 شهرداري مشهد در موقعيت تهاجمي قرار دارد که نشان دهنده اين است که با استفاده از نقاط قوت داخلي خود مي تواند از فرصت هاي خارجي بهره برداري کند. همچنين با توجه به نظر سرمايه گذاران، حوزه مسکوني اولين اولويت ورود سرمايه هاي بخش خصوصي به اين منطقه بوده و بعد از آن به ترتيب حوزه هاي تجاري و زيرساخت قرار گرفته است.

متن کامل مقاله