عنوان
نقش مديريت شهري در توسعۀ پايدار گردشگري (نمونۀ مورد مطالعه:شهر ساحلي نور)
نویسنده (گان)
خادمي,اميرحسين;ديوسالار,اسدالله;توکلي,ميثم
چکیده مقاله
در جوامع پيچيده امروزي گردشگري شهري، جهت نيل به تعادلي پايدار ميان نيازهاي جوامع محلي، حفظ محيط زيست و ارتقاء سطح کيفيت زندگي، نيازمند شکل گيري يک نظام مديريتي قوي شهري با نگرش سيستمي و با تأکيد بر توسعه پايدار شهري مي باشد(پاپلي يزدي،1385،113). بر اين اساس، اين تحقيق نقش مديريت شهري در توسعه گردشگري پايدار شهر نور را بعنوان يکي از قطب هاي گردشگري ساحلي در استان مازندران مورد بررسي قرار داده است. هدف از اين تحقيق شناخت ابعاد اقتصادي، اجتماعي و اکولوژي گردشگري شهري در راستاي زمينه سازي جهت برنامه ريزي و مديريت پايدار گردشگري شهر ساحلي نور و تعيين و ارائۀ راهکار هاي عملي براي توسعۀ گردشگري شهر مذکور و به طور کلي ايجاد توسعۀ پايدار شهرهاي ساحلي حسب گردشگري براي ساير شهرهاي ساحلي کشور مي باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي - تحليلي و در آن گردآوري داده ها بر پايه پرسشنامه هايي مي باشد که جامعه آماري آن شامل256 نفر از شهروندان و تمامي جامعه مديران شهري به تعداد 50 نفر بوده است. براي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان استفاده و انتخاب ها به شيوه تصادفي ساده بوده و جهت تحليل آمار گردآوري شده از نرم افزارSPSS و از روش هاي آماري از قبيل آزمون t تک¬نمونه¬اي استفاده گرديده است. نتايج حاصل از آزمون t تک¬نمونه¬اي نشان داده است که از نگاه پاسخگويان، وضعيت موجود شاخص¬هاي اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و زيست¬محيطي گردشگري در شهر نور نامطلوب بوده و در راستاي توسعه گردشگري پايدار نمي باشد. همچنين نتايج حاصل در بررسي عملکرد مديريت شهري نور نيز نشان از ضعف عملکرد مديران شهري در توسعه گردشگري پايدار اين شهر داشته است.

متن کامل مقاله