عنوان
تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري با رويکرد توسعه پايدار شهر کلاردشت با استفاده از مدل SWOT
نویسنده (گان)
خادمي,اميرحسين
چکیده مقاله
گردشگري يکي از عمده ترين نيروهاي شکل دهنده به جهان امروز و يکي از مهم ترين و پويا ترين فعاليت هاي جهان است که توسعه آن در شهرها در گرو بررسي و شناخت مطلوب جنبه هاي مختلف شهري ازجمله عوامل اقتصاد،اجتماعي- فرهنگي و جغرافيايي شهرها مي باشد(Cohen,2000, 214). شهر کلاردشت در استان مازندران از جمله مناطق شهري است که بدليل وجود جاذبه هاي فراوان طبيعي، فرهنگي و تاريخي ، خواستگاه بسياري از گردشگران در سطح منطقه مي باشد. که به علت عدم برنامه ريزي صحيح ناشي از فقر اطلاعات پايه اي شهر نتوانسته به جايگاه واقعي خود در جذب گردشگر دست يابد. در اين راستا، اين تحقيق با استفاده از روش پيمايشي، مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديد ها با استفاده از مدل راهبرديSWOT به بررسي و ارزيابي پتانسيل ها و قابليتهاي جاذبه هاي توريستي شهرکلاردشت به گونه اي علمي ، همراه با رعايت مسايل زيست محيطي و پس از آن به ارائه راهكارهايي براي توسعه پايدارشهري پرداخته شده است. نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه ها نشان داده است که شهر مورد مطالعه از پتانسيل هاي بالاي گردشگري برخوردار مي باشد و ظرفيت تبديل شدن به يکي از قطب هاي گردشگري غرب استان را دارا مي باشد.

متن کامل مقاله