عنوان
بررسي جايگاه و نقش بازار در شهرهاي ايراني-اسلامي (نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ ايراني-اسلامي شهر جديد انديشه)
نویسنده (گان)
عليزاده,کتايون;منوچهري,بهار;ترک,معصومه
چکیده مقاله
بازار يکي از عيني ترين نمودهاي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي است که به عنوان ستون فقرات و قلب تپنده شهر، ايفاي نقش مي کند. هدف از اين مقاله، مطالعه و ارزيابي طرح بازار بزرگ ايراني-اسلامي شهر جديد انديشه مي باشد. روش تحقيق، بر پايه روش توصيفي-تحليلي استوار است. جمع آوري داده ها به روش اسنادي، با استفاده از کتب، اسناد و مقالات در زمينه بازار ايراني-اسلامي و انجام مطالعات ميداني در حوزه، شالوده تحليل و ارزيابي مطالعه را رقم مي زند. پروژه بازار بزرگ ايراني–اسلامي شهر جديد انديشه با عنوان «بازار نقش جهان» برگرفته از طرح ميدان نقش جهان اصفهان، باغ فيض و مدرسه آقا بزرگ کاشان است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که شهر جديد انديشه با توجه به موقعيت مکاني مناسب و نزديکي به شهرهاي بزرگي مانند تهران، کرج و شهريار و دسترسي به مسيرهاي ارتباطي مناسب داراي پتانسيل هاي قابل توجهي براي احداث بازار بزرگ ايراني-اسلامي است و اين بازار با عملکردي فرامنطقه اي و با کاربري هاي مذهبي، فرهنگي، تفريحي و اقتصادي بر اساس الگوهاي معماري اصيل ايراني ساخته شده است.

متن کامل مقاله