عنوان
تبيين توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي در کاهش جرايم شهري؛ رهيافتي پيشگيرانه
نویسنده (گان)
پيري,عيسي;خاکپور,براتعلي;روشنايي,حامد
چکیده مقاله
رهيافت توانمند سازي مسبوق به ابتکار عمل بانک جهاني از دهة 1990 به منظور ساماندهي سکونتگاههاي غير رسمي جايگزينِ رهيافتهاي قبلي تخريب و يا زمين و خدمات(Site & Service) شده است. اين رهيافت افراد ساکن در اين نوع سکونتگاهها را نه به عنوان معضل بلکه بعنوان دارايي مي نگرد و ارتقاي وضعيت اجتماعي- اقتصادي آنها را با نقش تسهيل گر دولت بر عهده خود آنان مي گذارد تا تعهد و توانمند سازي را جايگزين فرهنگ استحقاق و فرهنگ فقر بنمايد. يکي از پهنه هاي جرم خيز و توليد مجرم، سکونتگاههاي غير رسمي است که مسبوق به فقر و ناتوانمندي ساکنان فقير اين نوع سکونتگاهها -رهگذر استراتژي فوق مي پردازد.

متن کامل مقاله