عنوان
ريسک سيستمي، ‌حکمروايي مطلوب شهري و چالش انباشت مازاد در اقتصاد متروپليتن (نقدي بر بنيادگرايي بازار آزاد)
نویسنده (گان)
پيري,عيسي
چکیده مقاله
اين مقاله از چشم انداز نظريه متأخر ريسک سيستمي انديشمندان بزرگ اقتصاد سياسي همانند ديويد هاروي، جيوواني اريگي، جان بلامي فاستر، جوزف استيگليتز به مقوله اقتصاد متروپليتن مي نگرد که در واقع بستر بالقوه بحرانهاي ادواري است. ريسک سيستمي مسبوق به نظريه بحران مازاد انباشتي است که در اقتصاد سياسي مارکسيستي بحث شده است. اما تفاوت عمده ريسک سيستمي با نظريه مارکسيستي در بستر تحقق آن است. بستر تحقق ريسک سيستمي سرمايه داري مالي و اعتباري متأخر است اما بستر نظريه پردازي مازاد انباشت، سرمايه داري صنعتي و توليد انبوه فورديستي بود. گفتمان غالب سياست شهري موازي با انباشت مازاد، تمرکزگرايي، دولت رفاه و شهرداري گرايي بود در حاليکه در ريسک سيستمي بيشتر بر نوعي انتظام فضايي و اجتماعي – اقتصادي پسافورديستي تاکيد مي شود که بيشتر بر انسجامِ پراکنده ناشي از اتفاق اجتماعات محلي و سياست شهري متکثر و حکمروايي مطلوب متکي است.

متن کامل مقاله