عنوان
ارزيابي فضاهاي باز شهري و حمل و نقل درون شهري در مشهد بر اساس شاخص‌هاي شهر دوستدار سالمند
نویسنده (گان)
خوارزمي,اميد علي;زرقاني,سيد هادي;جوهري,ليلا
چکیده مقاله
هدف پژوهش حاضر ارزيابي فضاهاي باز شهري و حمل و نقل درون شهري در شهر مشهد بر اساس شاخص هاي شهر دوستدار سالمند مي باشد. روش تحقيق توصيفي-پيمايشي از نوع کاربردي است. جهت جمع آوري داده هاي کمي از پرسشنامه ي استاندارد سازمان بهداشت جهاني استفاده شده است(فضاهاي باز شهري 14 سوال و حمل و نقل درون شهري 8 سوال را دارا است). جامعه ي آماري شامل کليه ي سالمندان 65 سال به بالادر کلان شهر مشهد که بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1390، 140023 نفر به شيوه ي خوشه بندي در سه منطقه 1 ، 10 و 6 در نظر گرفته شده است، و سپس با استفاده از فرمول کوکران 384 پرسشنامه در سه منطقه توزيع شده است. به منظور بررسي فرضيات ابتدا با توجه به بررسي نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کالموگروف اسميرونف، از آزمونt تک نمونه، آزمون لوين ، مقايسه ي ميانگين ، آزمون توکي و تحليل آنوا استفاده شده است. جهت تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از اين است که از ديدگاه سالمندان فضاهاي باز شهري پايين تر از استاندارد مي باشد و تا حد مطلوب فاصله وجود دارد اين در حالي است که از منظر مديران شهري فضاهاي باز شهري در سطح مشهد وضعيت مساعدي را دارا است، اما شاخص حمل و نقل درون شهري از ديدگاه هردوگروه پايين تر از حد متوسط ارزيابي شده است و به طور کلي در سه منطقه ي مورد مطالعه منطقه ي 10 در هر دو شاخص وضعيت مساعدتري را نسبت به منطقه ي 1 و 6 داشته است. در انتها راهکارهايي جهت ارتقا وضعيت کلان شهر مشهد ارائه شده است.

متن کامل مقاله