عنوان
رويکرد راهبردي به ساماندهي سکونتگاههاي غير رسمي در کلانشهرهاي کشور مطالعه موردي شهرک نوده مشهد
نویسنده (گان)
پورغلام,هادي;بيوکي,جلال
چکیده مقاله
شهر مشهد با جمعيتي بالغ بر 3 ميليون نفر و وجود بيش از 60 هسته جمعيتي که به صورت سکونتگاههاي غير رسمي شکل گرفته است و جمعيتي بالغ بر يک ميليون نفر را در درون خود جا داده است مطالعه و برنامه ريزي در اين خصوص را بسيار مهم مي نمايد درمقاله حاضراز تلفيقي از روش توصيفي و تحليلي براي پژوهش استفاده شده است همچنين اطلاعات مربوطه به روش پرسشنامه از300 خانوار از ساکنين شهرک نوده مشهد به همراه مصاحبه صورت گرفته با مديران شهري و ارگانهاي خدمات رسان تهيه شده است که سپس اطلاعات به دست آمده با نرم اافزار آماري spss تجزيه و تحليل گرديد همچنين با بررسي ها انجام شده و تحليل نقاط قوت و ضعف (با استفاده از تکنيک(SWOT و تحليل ويژگي هاي جمعيت شناختي ،اجتماعي،اقتصادي،کالبدي،زيرساختي وزيست محيطي وبا کمک اطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه و مصاحبه اقدام به تعريف پروژه هاي در موضوعات فوق به تفکيک دوره هاي زماني گرديد. مديريت يکپارچه شهري ،مشارکت مردم ،ارائه تسهيلات و سياستهاي مالي و جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي را مي توان از راهبرد هاي نهايي در اين رويکرد به منظور ساماندهي حاشيه شهر دانست همچنين در اين راستا پشنهاداتي به شرح ذيل براي ساماندهي وجود دارد که عبارت است از وجود يک نظام مديريت واحد شهري به منظور هماهنگ سازي روابط و عملکردهاي عناصر و سازمان هاي مؤثر در اداره شهر، تحول نگرش مديران شهري و پذيرش ساکنان سکونتگاه هاي غيررسمي و اعتقاد به اجراي طرحهاي ساماندهي و توانمندسازي، تقويت شوراهاي محلات به عنوان يک نهاد رسمي محلي، افزايش وامهاي با سود پايين مانند وام مسکن ، وام کسب و کار، وام خود اشتغالي و آموزش مهارتهاي کوتاه مدت و زود بازده به منظور ارتقاء توان اقتصادي مردم در اين سکونتگاه ها، زمينه سازي براي بهره مندي از امتيازات شهري و تعميق فرهنگ شهري و تعلق براي ساکنان اين سکونتگاه ها .اما عدم وجود يک مديريت واحد و هماهنگ و نبود يک متولي مشخص و تعدد دستگاههاي مديريتي در اين حوزه ساماندهي اينگونه سگونتگاهها را با مشکلاتي مواجهه نموده است .

متن کامل مقاله