عنوان
ارزيابي کارايي خطوط اتوبوسراني شهر مشهد با مدل تحليل پوششي داده¬ها(DEA) (نمونه موردي خطوط پايانه مصلي)
نویسنده (گان)
رهنما,محمدرحيم;اجزاء شکوهي,محمد;عرب,حامد
چکیده مقاله
از ديرباز نقش حمل و نقل شهري در توسعه و رشد شهرها قابل توجه بوده است، بر اين اساس يکي از عوامل مهم شهرنشيني و گسترش و رشد شهرها، دسترسي مناسب به سيستم هاي حمل ونقل بوده است.در واقع سيستم حمل ونقل کارا يکي از دلايل رشد وتوسعه کشورهاست. بنابراين ارزيابي کارايي سيستم حمل ونقل بويژه حمل ونقل شهري از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مقاله کارايي خطوط اتوبوسراني پايانه مصلي مشهد با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در ابتدا 4متغيير ورودي و2متغيير خروجي انتخاب شده اند، که ارزيابي ها براساس آنها انجام شده است. ابتدا با مدل بازدهي ثابت و متغيير نسبت به مقياس کارا بودن و ناکارا بودن خطوط و مقادير کارايي آن ها مشخص شده است، در مرحله بعد براي مناطق ناکارا مناطق الگو و مقادير بهينه درنظر گرفته شده است. در مرحله بعد اقدام به رتبه بندي ماطق شده است. از نتايج قابل توجه، کارايي 100درصدي خطوط با مدل بازدهي متغيير نسبت به مقياس و کارايي 83 درصدي خطوط با مدل بازدهي ثابت نسبت به مقياس و مي باشد، همچنين در رتبه بندي خطوط هم مشاهده مي شود که دو خط 25و 28.1 که تحت نظارت بخش خصوصي هستند از بيشترين کارايي برخودار بودند و بهترين عملکرد را داشته اند.

متن کامل مقاله