عنوان
تکنولوژي و انديشة تأملي در برنامه ريزي شهري؛ نقدي بر افسون اثبات گرايي در مطالعات شهري ايران
نویسنده (گان)
پيري,عيسي
چکیده مقاله
با توجه به برون زادگي پراکسيس توسعة شهري و برنامه ريزي در ايران، اين دانش در بازنمايي محققانه و حقيقت پژوهانة مسائل شهري به افسون نامتعارف اعداد و کميت باورانه دچار شده است. انديشة تاملي در برابر انديشة محاسباتي تعريف مي شود. در اين مقاله با کاوش هستي شناسي تکنولولوژي به مثابة ساختاري با سه قدرت زايش، تبديل و مبادله محاسباي شدن معرفت شناسي ناظر بر برنامه ريزي شهري در ايران متناظر بر تبعي بودن اين انديشه ناشي از نظام صنعت و انقلاب تکنولوژيک مي داند. پرداختن به موضوعات اساسي و بنيادين شهري نيازمند تفکر و انديشة تأملي است. اين انديشه از دو مرجع اصلي بوم و فرهنگ/ اجتماع تغذيه مي کند در عين حال که تحولات جهاني و تفکر کلي را مي کاود اما در نهايت طرحهاي شهري بر بنياد دو عنصر بوم / فرهنگ متکي خواهد بود.

متن کامل مقاله