عنوان
ارزيابي مشارکت مالي شهروندان در رابطه با ميزان رضايت آنها از عملکرد شهرداري(مطالعه موردي:مشهد)
نویسنده (گان)
زنگنه,يعقوب;سميعي پور,داود ;اسماعيل زاده,هادي;حميديان,علرضا
چکیده مقاله
هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي و تجزيه و تحليل ميزان رضايت‌مندي شهروندان ساکن در شهر مشهد از عملکرد اداري و مالي شهرداري و ارزيابي تمايل آن ها به مشارکت مالي در رابطه با پرداخت عوارض، ماليات و هزينه‌هاي خدمات شهري است. اين پژوهش از نظر روش تحقيق توصيفي، تحليلي و از حيث گردآوري داده‌ها جزء تحقيقات پيمايشي محسوب مي‌گردد.جامعه‌ي آماري اين تحقيق گروه سني واقع در فاصله‌ي سني 25 تا 65 ساکن در شهر مشهد است.براي نمونه‌گيري از روش نمونه گيري تصادفي طبقه‌بندي استفاده شده است. حداقل حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 برآورد گرديده است. واحد تحقيق در اين پژوهش فرد مي‌باشد. پس از گردآوري داده‌ها، اطلاعات کدگذاري و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، مورد تحليل قرار گرفته است. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي دهد ميزان رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري به جز دو شاخص رفتار مناسب با ارباب رجوع و اطلاع‌رساني صحيح و به موقع، کمتر از سطح متوسط است.در مورد مشارکت مالي، درصد نسبتاً قابل توجهي (8/31 درصد) از پاسخ دهندگان اظهار داشته‌اند که ماليات و عوارض نوسازي و جرايم مربوط به شهرداري را با اکراه و با تأخير پرداخت مي‌کنند.در رابطه با همبستگي متغيرهاي مستقل (ويژگي‌هاي فردي و اجتماعي ـ اقتصادي) با متغير وابسته (تمايل و رفتار به پرداخت تعهدات مالي)، نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که متغيرهاي جنس، سن و تحصيلات رابطه‌ي معني‌داري با متغير وابسته دارند،اما سه متغير سابقه‌ي سکونت، محل سکونت و ميزان درآمد شهروندان رابطه‌ي معني‌داري با مشارکت مالي آنان نشان نمي‌دهد.

متن کامل مقاله