عنوان
مطالعه تطبيقي شاخص هاي حکمروايي خوب شهري در کلان شهر هاي ايران
نویسنده (گان)
گوهري قاسم پور,نسرين
چکیده مقاله
روند سريع گسترش کلان شهرهاي ايران بدون پيش‌بيني و استقرار ترتيبات نهادي و قانوني لازم براي کنترل و هدايت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش هاي محتوايي متعدد، همچون گسترش سکونتگاه هاي غير رسمي، تخريب محيط زيست، از بين رفتن اراضي مرغوب باغي و کشاورزي، آلودگي آب و خاک و هوا، ناکارايي شبکه حمل ونقل و غيره شده است . پرسشي که مطرح است، اين است که چگونه مي توان براين چالش ها غلبه کرد؟ حل اين چالش ها نيازمند الگو هاي جديدي است که بتوان از همه ظرفيت هاي جامعه در بخش هاي دولتي، خصوصي و مدني استفاده کرد تا توليد و ارائه خدمات عمومي را حداکثر کرد. الگوي حکمروايي مي تواند نظريه اي جديد در پاسخگويي به انتظارات و مسوليت‌هاي جديد باشد؛ الگويي که مي‌تواند راه برون رفت از وضعيت فعلي و روشي براي ارائه خدمات عمومي بهتر باشد . در اين پژوهش با بررسي وضعيت شاخص هاي مشارکت، شفافيت, مسوليت و پاسخگويي، قانون مندي به عنوان ابعاد اصلي حکمروايي خوب شهري منابع و محدوديت‌هايي تحقق آن در کلان شهرهاي تبريز، اصفهان و مشهد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين تحقيق با روش توصيفي – تحليلي با استفاده از منابع کتابخانه اي و بهره گيري از کتب و مقاله هاي علمي و با استفاده از روش فراتحليل(Meta Analysis)، به شناسايي منابع و محدوديت هايي تحقق حکمروايي شهري در کلان شهرهاي تبريز، تهران، مشهد مي پردازد .به طور کلي بررسي وضعيت مديريت شهري در کلان شهر هاي ايران (تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و...) نشان مي دهد که اين شهر ها هنوز با معيارهاي حکمروائي خوب فاصله دارند.

متن کامل مقاله