عنوان
علت يابي مشکل آب گرفتگي جنوب شهر دااب
نویسنده (گان)
شکيبافر,محمدحسين
چکیده مقاله
چکيده يكي از تنگنا هاي محيطي شهر داراب سيلاب مي باشد به ويژه جنوب شهر داراب كه در طول سال همواره با مشكل آبگرفتگي مواجه است وبراي شهروندان ومسوولين شهري مشكلات فراوان به وجود مي آورد . هدف از اين تحقيق علت يابي مشكل آبگرفتگي و رفع اين مشکل در جنوب شهر داراب مي باشد به همين منظور براي دست يابي به اين هدف ابتدا داده هاي اوليه از ويژگيهاي فيزيکي و هيدرولوژيکي حوضه آبريز شهري داراب و زير حوضه آبريز سوخکيان ، مورفولوژي مخروطه افکنه ها ، مرفومتري بستر رودخانه سوخکيان ها و ابعاد هندسي كانال هاي مصنوعي و پل ها و ويژگي حوضه رسوبي بين مخروطه افکنه اي از طريق بررسيهاي ميداني،عکسهاي هوايي سال 1334 و تصاوير ماهواري سال 1386 ، نقشه هاي توپوگرافي ، زمين شناسي و تفضيلي شهر داراب تهيه شد و سپس با استفاده از نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي و مطابقت و ايجاد رابطه بين متغيرهاي موثر بر سيلاب شهر داراب تجريه و تحليل صورت گرفت. بر اساس نتايج به دست آمد ه مشخص شد گسترش فيزيکي شهر داراب بر سطح قاعده مخروط افكنه هاي متقابل و حوضه رسوبي بين مخروط افکنه اي ، عدم سازگاري ابعاد هندسي كانال ها و پل ها با دبي اوج سيلاب رودخانه سوخکيان از جمله عوامل طبيعي وانساني در بوجود آمدن مشكل آبگرفتگي جنوب شهر داراب مي باشند كه در اين ميان كوچك بودن ابعاد هندسي پل سوخكيان نسبت به دبي اوج سيلاب لحظه اي رودخانه سوخكيان به عنوان علت اصلي وقوع سيلاب در جنوب شهر داراب شناخته شد.

متن کامل مقاله