عنوان
سنجش عوامل موثر بر حضور پذيري زنان در فضاي شهري (پارک رسالت مشهد)
نویسنده (گان)
دنيوي راد,مريم;خواجوي,محبوبه
چکیده مقاله
چکيده زنان بخش بزرگي از استفاده کنندگان فضاي شهري هستند که در رابطه با فضاي شهري نيازهاي خاص خود را دارند. شناسايي نيازهاي زنان در فضاي شهري گامي مهمي در جهت حضورپذيري اين افراد در فضاهاي شهري است. پژوهش حاضر از نظر هدف ، پژوهشي کاربردي است و از نظر ماهيت نيز پژوهشي توصيفي – تحليلي در بستري پيمايشي است که در آن هدف، تبيين و سنجش شاخص هاي و معيارهاي موثر بر حضور زنان در عرصه فضاي عمومي مي باشد. ابزار گرد آوري داده ها در اين تحقيق، روش مشاهده ميداني و پرسشنامه است که داده هاي حاصل از آن به وسيله نرم افزار Spss مورد تحليل قرار گرفته است نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از اين است که شاخص هايي همچون: امنيت، نظارت اجتماعي، راحتي و آسايش و اجتماع پذيري و... ، به طور مستقيم بر مطلوبيت فضاهاي عمومي از منظر بانوان اثرگذار است. به عبارتي بين متغير وابسته حضور پذيري زنان در فضاهاي شهري و متغيرهاي مستفلي همچون امنيت و آسايش رابطه مستقيم و خطي وجود دارد که با بهره گيري از اين موضوع و تغيير و اصلاح هر يک از اين متغييرهاي مستقل در فضاي شهري، مي تواند محيطه هايي جاذب براي حضور همه گروه هاي استفاده کننده و به ويژه بانوان فراهم آورد.

متن کامل مقاله