عنوان
اقتصاد شهري، حوزه فعاليتها،
نویسنده (گان)
افشاري ,محمد ;,
چکیده مقاله
وجود پتانسيلهاي موجود براي استفاده از تجربيات نظري و علمي علم اقتصاد شهري (از جمله استراتژي هاي توسعه اقتصادي بكار گرفته شده) در كشورهاي در حال توسعه مي تواند در تعيين مسائل شهرها و چاره جويي براي آنها نقشي فعال داشته باشد اهميت اين رشته بايد در كشور ما بخوبي شناسائي شود بطوري كه فوايد و مزاياي آن روشن و مشخص شود بويژه در بخش شهري و شهرداري اين امر مي تواند منجر به رشد و شكوفائي با رويكرد جديد و حل معضلات شهري از جمله فقر، سكونت غيررسمي ترافيك و ... باشد. موضوعاتي كه حل آنها شهر را در مسير توسعه پايدار قرار مي دهد و از مهم ترين بحثهاي روز برنامه ريزي شهري مي باشد.

متن کامل مقاله