عنوان
ساخت فضايي و كالبدي شهر ايراني-اسلامي
نویسنده (گان)
محمديان,وحيد;وثيق,بهزاد
چکیده مقاله
شهر از جمله بارزترين و ملموس¬ترين جلوه¬هاي فرهنگ بشري است كه با ارائه فضاهاي عيني و قابل ادراك، زمينه¬ساز حضور شهروندان در عرصه زندگي اجتماعي است. درك و شناخت سازمان فضايي شهر، سنگ زير بناي وضعيت موجود است و تخمين دگرگوني¬هاي شهر فردا را ممكن مي¬سازد. در شناخت سازمان فضايي و كالبدي شهر، علاوه بر بررسي عناصر كالبدي آن، نحوه ارتباط اين عناصر در يك مجموعه منسجم و هدف¬مند مورد نظر است. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي و مطالعه كتابخانه¬اي، در پي تحليل ساختار فضايي و كالبدي شهر ايراني در دوره اسلامي و پيش از آن است و در راستاي دستيابي به اين هدف، فضاهاي شهري و عناصر دخيل در ساخت فضايي شهر، از حكومت ماد تا عصر پهلوي مورد بررسي قرار گرفته است. در تبيين ساخت كالبدي و فضايي شهر، با طرح بعد اجتماعي و كيفيت تعامل اجتماعي بين دولت و مردم در دوره¬ زماني ذكر شده و نمود آن در بافت شهر، اصل پيوستگي فضايي در سازمان فضايي شهر مورد تأكيد قرار گرفته است.

متن کامل مقاله