عنوان
بررسي تغييرات و ميزان تحقق كاربري اراضي شهري شهر اسفراين طي دهه هاي 1380 و 1390.docx
نویسنده (گان)
خراسانيان,فرشيد
چکیده مقاله
کاربري زمين شهري ، جزو مفاهيم پايه و اصلي دانش شهرسازي و در واقع شالوده شکل گيري آن است و به اندازه اي اهميت دارد که برخي از برنامه ريزان شهري در کشورهاي پيشرفته آن را مساوي با برنامه ريزي شهري مي دانند . در نوشتار حاضر سعي شده است كه با مقايسه كامل كاربري هاي شهري درتجديد نظر طرح جامع سال 1392 با كاربري هاي پيشنهادي مصوب طرح تفصيلي سال 1383 شهر اسفراين ، ميزان تحقق كاربري هاي پيشنهادي در طرح هاي توسعه شهري اسفراين مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد . هدف اصلي اين پژوهش مشخص نمودن ميزان اجرايي شدن کاربري هاي پيشنهادي در طرح تفصيلي مصوب سال 1383 مي باشد. سوال اصلي پژوهش بدين شرح مي باشد: آيا کاربري اراضي پيشنهادي در طرح تفصيلي پيشنهادي سال 1383 تا کنون ( سال 1392 ) محقق شده است؟ روش تحقيق روش توصيفي – تحليلي است و اطلاعات از طريق مطالعات كتابخانه اي و عمليات ميداني جمع آوري گرديده است. نتايج بررسي و مقايسه مابين کاربري هاي شهري دهه 1380 و 1390 شهر اسفراين مبين عدم تحقق کامل تمامي کاربري ها به جز کاربري تجاري در وضع موجود هستند. در بررسي علل عدم تحقق کامل کاربري هاي پيشنهادي مواردي همچون عدم دقت نظر کافي برنامه ريزان شهري در زمان تهيه کاربري هاي پيشنهادي در ناديده گرفتن ارتباط بين جمعيت شهري و سطوح مورد نياز کاربري ها ، طولاني بودن زمان تهيه و تصويب طرح ، عدم توجه به مشارکت مردمي در تهيه طرح ها ، مالکيت خصوصي ،عدم توجه به منابع مالي و انساني ،توجه نکردن به مديريت واحد شهري از نتايج هستند .

متن کامل مقاله