عنوان
تحليل و برنامه‌ريزي استراتژيک زباله‌هاي شهري شهر مشهد در راستاي حفظ محيط زيست
نویسنده (گان)
صيادي,چيمن;کرباسي,عليرضا
چکیده مقاله
جلوگيري از آسيب رساني به محيط زيست، عدم آلودگي آبهاي زير زميني، نظافت و بهداشت عمومي، بازيافت و پردازش پسماندها، جنبه هاي اقتصادي آن و زيبا شناسي محيط همه از نتايج مديريت صحيح و جامع پسماندها مي باشد. با توجه به اينکه حفاظت از محيط زيست شهري يک اصل اساسي است لذا ارائه راهکارهاي مديريتي در خصوص زباله هاي شهري در اين امر موثر مي باشد. همچنين با توجه به اثرات آلودگي ناشي از زباله و هزينه هاي اضافي ناشي از جمع آوري، حمل و نقل، دفع و دفن، اين مساله حائز اهميت بوده و بايستي در تمامي برنامه هاي مربوط به مديريت شهري مورد توجه قرار گيرد. در اين مطالعه از روش برنامه‌ريزي فازي- بازه‌اي و نرم‌افزار لينگو براي برنامه‌ريزي مديريت زباله‌هاي شهري شهر مشهد استفاده شده و مقدار بهينه اقتصادي کمپوست، بازيافت و دفن اين زباله‌ها براي دوره زماني 1392-1404( تا پايان برنامه چشم‌انداز 20 ساله) تعيين شده است

متن کامل مقاله