عنوان
مقايسه تطبيقي سياست هاي کارايي انرژي و آيين نامه ايران و ديگر کشورها
نویسنده (گان)
ناظران,رضا
چکیده مقاله
مصرف انرژي در بخش ساختمان بزرگ ترين مصرف انرژي در ايران است و مصرف انرژي در ايران 2.5 برابر متوسط جهاني است1] [ با توجه به اينکه آيين نامه ها و مقررات ساختماني به عنوان موارد ملزوم به اجرا در ساختمان ها محسوب مي شوند نقشي بسزايي در کاهش مصرف انرژي مي توانند ايفا کنند در اين مقاله سعي شده است تا با مقايسه آيين نامه ها و مقررات ساختماني کشورهاي آلمان و آمريکا با مبحث نوزده مقررات ملي ساختمان کمبود ها و کاستي هاي اين مبحث را پيدا کرده و پيشنهاداتي براي کارايي بيشتر مبحث نوزدهم در زمينه کاهش مصرف انرژي ارايه دهيم.

متن کامل مقاله