عنوان
بازساخت حوزه عمومي درشهر ايراني – اسلامي با تاکيد بر ساختارهاي کالبدي
نویسنده (گان)
پيري,عيسي
چکیده مقاله
حوزة عمومي به معناي هر آن چيزي است که متعلق به عموم مردم است و قابليت دسترسي همگاني دارد. در شهرهاي ايراني – اسلامي شکل گيري حوزة عمومي، معطوف به مولفه هاي کالبدي و اجتماعي – اقتصادي و همچنين متغير پرقدرت مذهب و ايدئولوژي اسلامي بوده است. اما در سالهاي بعد از تحولات گسترده ناشي از موج دوم مدرنيتة ايران، فضاهاي کالبدي و جمعي شهر ايراني – اسلامي دچار بازساخت همسان سازي ناشي از گسترش جغرافيايي مدرنيسم بين الملل شده است. در اين دوره فضاي عمومي از رهگذر هندسي شدن طراحي فرم مکاني به صورت عقلاني و لامکاني درآمده است. هم فرم کالبدي و هم فرايندهاي اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي با يکديگر منطبق هستند و به عبارتي روح و کالبد بر هم سازگار مي باشند اما عامل آشفتگي اين سيستم در دوره هاي بعد از مدرنيتة دوم در ايران در سال هاي بعد از دهة 1340 و 1350 اتفاق مي افتد.

متن کامل مقاله