عنوان
ضرورت برنامه ريزي اوقات فراغت مطابق با فرهنگ اسلامي
نویسنده (گان)
حسن خاني,بهاره;قنبري,يوسف
چکیده مقاله
اوقات فراغت به معناى زمان استراحت، آسايش، آرامش و زمان آزاد مى‌باشد كه هر فردى به ميل خود از آن استفاده مى‌نمايد.استفاده بهينه از ايام فراغت نقش بسزايى در بهداشت روانى افراد جامعه خواهد داشت. با توجه به جوان بودن جامعه كنونى ما و رشد روزافزون انواع انحرافات ، لازم است كه به مسئله مهم اوقات فراغت توجه ويژه‌اى نمود تا بتوان با پر نمودن اوقات فراغت در جهت مطلوب و رشد ارزش‌هاى اجتماعى و اسلامى، از انحرافاتى كه نسل جوان را تهديد مى‌كند، به نحو مطلوبى جلوگيرى به عمل آورد.امروزه قشر جوان جامعه كه بيشتر تحت تأثير تهاجم فرهنگى قرار دارد بايد مورد توجه قرار گيرد تا از رواج تفريحات انحرافى در اين قشر بتوان پيش‌گيرى به عمل آورد.با اشراف بر اين موضوع، اين پژوهش سعي دارد با استفاده از روش هاي اسنادي و کتابخانه اي و بهره گيري ازمتون اسلامي ، ضرورت واهميت برنامه ريزي اوقات فراغت بر مبناي آموزه ها و فرهنگ اسلامي را مطرح کند؛ تا شايد بتوان گامي در راستاي جهت گيري برنامه ريزي ها وتغيير ديدگاه مسئولان مبتني بر فرهنگ اسلامي برداشت.

متن کامل مقاله