عنوان
نظام شهرسازي اسلامي، تجلي گاه روابط انساني
نویسنده (گان)
روشن,عبدالله;فني,زهره
چکیده مقاله
يکي از چالش هاي اصلي جامعه امروز ما فضاي زندگي اوست. فضا به معني محيطي که همه چيز را در برگرفته و زندگي به معناي طول عمر انسان از ابتداي تولد تا مرگ، از بسترهاي گوناگوني متاثر است. از جمله عوامل اثرگذار بر فضاي زندگي انسان¬ها، نظام شهرسازي است. نظام شهرسازي است که به لحاظ ظرفي، فضاي زندگي انسان ها را تعريف و به آن شکل مي دهد. نظام شهرسازي است که به عنوان سازمان و نظامي صالح، بستر ساز سبک زندگي متقيانه و زيست مومنانه مي باشد. اما نظام شهرسازي امروز ما، نه تنها برخواسته از هويت اسلامي-ايراني ما نبوده بلکه الگوگيري بي چون چرا از غرب با آن تفکر اومانيستي و لذت گرايي است. شهرسازي¬اي که مي¬توانست ساکن شهر را صاحب هويتي کند که موجب فخرش باشد، شهروندان را در چنگال بي¬ديني، بي¬عدالتي، تفاخر و تفرعن، اسراف، دوري از جمع و ... گرفتار و زير چکمه بي هويتي خود، له کرده است. اگر کسي در زندگي احساس پوچي کند، مي¬تواند آن را به گردن سبک معماري و شهرسازي بياندازد. اگر معنويت فراموش شود، آن را بايد در سبک معماري و شهرسازي جستجو کرد. لذا جهت شناخت هويت خود، چاره¬اي جز تجديد نظر در نظام شهرسازي فعلي نداريم. بدين جهت، بايد خصوصيات شهرسازي و شهر اسلامي شناخته و اصول شهرسازي خود را بر آن بنا کنيم که با توجه به تحقيقات صورت پذيرفته، مهمترين مبحثي که نظام شهرسازي اسلامي را دربرمي¬گيرد، روابط انساني است، که اگر نسبت صحيح آن با شهرسازي شناخته شود، مي توانيم به سمت تحقق نظام شهرسازي اسلامي گام هاي بلند و اساسي برداريم.

متن کامل مقاله